Poznaj Nasz Zespół

Adam Śledź

Prezes Zarządu

93961225_222084159119791_112231077017708

Hanna Sygocka

Wiceprezes Zarządu

Dawid Róg

Wiceprezes Zarządu

  • Udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej,

  • Niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami,

  • Udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,

  • Wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp,

  •  Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci w różnym wieku, ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci, w tym wspiernia i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym,

  •  Niesienie pomocy osobom najuboższym oraz instytucjom i organizacjom pozarządowym o istotnym znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej,

  • Niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne,

  •  Wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej,

  • Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwięć z uwagi na niedostatek środków finansowych.

Nasze Cele

Dokumenty Fundacyjne

- Statut Fundacji

- Regulamin Wolontariatu